Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Sol·licitud de càrrega i descàrrega


Nivell 3. Iniciació electrònica
Nom del tràmit:
SOL·LICITUD DE CÀRREGA I DESCÀRREGA
Objecte:
Mitjançant aquest procediment l’interessat podrà sol·licitar una zona de càrrega i descàrrega a la via pública.
Qui el pot demanar:
Empleneu la sol·licitud adjuntant la documentació sol·licitada.
Persones destinatàries:
El propietari de l'establiment.
Òrgan Gestor:
Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Oficina d'Atenció Ciutadana
Plaça de l'Ajuntament, 1, baixos
08770 Sant Sadurní d'Anoia
Telèfon: 93.891.03.25

Horari: De dilluns a divendres, de 8 a 15 hores i els dijous de 4 a 7 de la tarda
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment.
Documentació a aportar:
Plànol amb la localització de la zona de reserva de via pública, indicant els metres lineals i la durada de l'ocupació.
Import:
Annex de l'ordenança fiscal número 10: "Taxa per a l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu, ocupacions temporals, tancats d'obres (majors i menors) i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus".
Termini màxim de resolució :
2 mesos
XÒrgan gestor:
Alcalde
Efectes del silenci administratiu:
Desestimatori , si el silenci administratiu és negatiu.
Recursos:
Contra la resolució expressa es pot interposar recurs administratiu potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de l'endemà de la recepció de la notificació. Si la resolució és presumpta per silenci negatiu, el termini serà de 3 mesos.
Directament, també es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos si l'acte resolutori és exprés, i de 6 mesos si és presumpte.
Autorització notificació electrònica:
Cal que la persona interessada ens autoritzi expressament, si vol utilitzar la notificació electrònica, com a via de comunicació.

Tramitació presencial


Tramitació electrònica 
 
Pujar al principi de la pàgina