Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Sol·licitud de informe de compatibilitat urbanística


Nivell 3. Iniciació electrònica
Nom del tràmit:
SOL·LICITUD DE INFORME DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA
Objecte:
Mitjançant aquest procediment l’interessat podrà sol·licitar certificats relacionats amb l'àmbit de l'urbanisme: de qualificació, legalitat urbanística, compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic, ús urbanístic i altres.
Qui el pot demanar:
Empleneu la sol·licitud adjuntant la documentació sol·licitada.
Persones destinatàries:
Qualsevol ciutadà
Òrgan Gestor:
Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Oficina d'Atenció Ciutadana
Plaça de l'Ajuntament, 1, baixos
08770 Sant Sadurní d'Anoia
Telèfon: 93.891.03.25

Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, amb cita prèvia
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment.
Documentació a aportar:
Plànol d'emplaçament de l'activitat.
Memòria descriptiva de l'activitat.
Necessitat d'ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
Requeriments de l'activitat respecte als serveis públics municipals.
Import:
L'import a pagar durant l'any 2011 és de 175,12 Euros
Termini màxim de resolució :
1 mes
Efectes del silenci administratiu:
Estimatori, si el silenci administratiu és positiu.
Recursos:
Contra la resolució expressa es pot interposar recurs administratiu potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de l'endemà de la recepció de la notificació, o bé directament recurs contenciós-administratiu en el plaç de 2 mesos des de l'endemà de la recepció de la notificació.
Autorització notificació electrònica:
Cal que la persona interessada ens autoritzi expressament, si vol utilitzar la notificació electrònica com a via de comunicació.

Tramitació presencial


Tramitació electrònica 
 
Pujar al principi de la pàgina