Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Com crear una nova entitat i donar-la d'alta al regitstre de la Generalitat de Catalunya


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Nom del tràmit:
COM CREAR UNA NOVA ENTITAT I DONAR-LA D'ALTA AL REGISTRE DE LA GENERALITAT
Data de la darrera revisió:
12/03/2021
Objecte:
EN ELS LINKS SEGÜENTS TROBARÀS EL TRÀMIT PER CREAR UNA NOVA ENTITAT I DONAR-LA D'ALTA AL REGISTRE DE LA GENERALITAT
Qui el pot demanar:
Persones físiques amb capacitat d'obrar, amb un mínim de 14 anys, i que actuïn amb l'assistència dels seus representants legals si no estan emancipats. Persones jurídiques privades i públiques, sempre que les normes per les quals es regeixen no els prohibeixin constituir associacions i que l'acord sigui adoptat per un òrgan competent. En el cas d'associacions infantils, juvenils, alumnes i altres integrades per menors d'edat és suficient la capacitat natural. En tot cas, cal que formi part de l'associació una persona major d'edat per formalitzar els actes que així ho requereixin.
Òrgan Gestor:
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
Termini de sol·licitud:
TOT L'ANY
Formes d'inici:
TELEMÀTICAMENT https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Constitucio-duna-associacio?category=753ac520-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
Documentació a aportar:
DNI dels socis fundadors, acta fundacional i estatuts de la nova entitat. Models a l'enllaç següent https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Constitucio-duna-associacio?category=753ac520-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
Import:
GRATUÏT

 
 
Pujar al principi de la pàgina