Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Sol·licitud targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Nom del tràmit:
Sol·licitud targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda
Objecte:
Targeta per a facilitar la circulació, l’autonomia personal i la integració social i professional de les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda.
Persones destinatàries:
Targeta per a persones conductores:
Persones majors de 18 anys, amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33% que superin el barem de mobilitat i tinguin el permís de conduir.

Targeta per a persones NO conductores:
a) Persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat.
b) Infants menors de 3 anys amb pluridiscapacitat que depenguin d’aparells tècnics imprescindibles per dur a terme les funcions vitals de manera continuada.
c) Persones majors de tres anys que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus, amb certificat específic als efectes del Centre d’Atenció a Discapacitats.

Targeta per a transport col·lectiu:
Persones físiques o jurídiques titulars de vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb disminució que superin el barem de mobilitat (Decret 97/2002), o bé que prestin serveis socials de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a la dependència a què es refereix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, així com els serveis socials als quals es refereix el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social (Reial Decret 1056/2014).

D'acord amb l'habilitació legal establerta en la disposició addiconal 4a. de la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accesibilitat, l'ens local comprovarà les dades presentades a la plataforma d'intercanvi de dades obertes del consorci de l'administració oberta (AOC)
Termini de sol·licitud:
Tot l'any
Formes d'inici:
TELEMÀTICAMENT
Cal disposa d'identificació amb certificat digital o idcat mòbil
Podeu consultar a www.idcat.cat o www.idcatmobil.seu.catl

PRESENCIALMENT
Presencialment al departament d'Acció social amb cita prèvia
C. Sant Pere, 36
Tel. 93 891 30 29
bsocial@santsadurni.cat
Horari: de 9 a 14 hores
Documentació a aportar:
Targeta per a persona conductora:
- Sol·licitud mitjançant l’imprès oficial
- 2 fotografies del tipus carnet de la persona titular
- Permís de conducció.

Targeta per a persona NO conductora:
- Sol·licitud mitjançant l’imprès oficial
- Permís de conducció
- En el cas que la persona tingui una discapacitat visual i no superi el bàrem de mobilitat, fotocòpia de la documentació del centre d'Atenció a les persones amb Discapacitat (CAD) on consti que la persona interessada té una agudesa bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus (art. 3.3 del Decret 97/2002, de 5 de

Targeta de transport col·lectiu
- Sol·licitud mitjançant l’imprès oficial.
- Permís de circulació del vehicle
- Fitxa tècnica del vehicle.
- Documentació acreditativa conforme el vehicle adaptat es destina exclusivament al transport col·lectiu de persones amb discapacitat o dependència (no s’ha de presentar en el cas que l’entitat estigui inscrita en el Registre de Dret i Entitats Jurídiques)

Autorització notificació electrònica:
Cal que la persona interessada ens autoritzi expressament, si vol utilitzar la notificació electrònica, com a via de comunicació.
Termini màxim de resolució :
Tot i que pot variar en funció de cada sol·licitud, d'acord amb la normativa aplicable al procediment en concret
Import:
Gratuït
Data de la darrera revisió:
18/03/2021

Tramitació presencial


Tramitació electrònica 
 
Pujar al principi de la pàgina