Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Sol·licitud del títol de família nombrosa Generalitat de Catalunya


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Nom del tràmit:
Sol·licitud del títol de família nombrosa a la Generalitat de Catalunya
Objecte:
Sol·licitud del títol de família nombrosa segons la normativa aplicable.

Cliqueu en el següent enllaç:AQUÍ
Qui el pot demanar:
Segons la normativa aplicable, s'entén per família nombrosa aquella que està formada per:
- 1 o 2 ascendents amb 3 fills/es o més (menors de 21 anys o fins als 25 inclosos, si cursen estudis oficials i conviuen amb els ascendents), siguin comuns o no.
- 1 o 2 ascendents amb 2 fills o filles, siguin comuns o no, sempre que almenys 1 d’aquests fills o filles tingui reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% o estigui incapacitat per treballar.
- 2 ascendents amb 2 fills o filles, siguin comuns o no, quan tots 2 ascendents tinguin reconeguda una discapacitat igual o superior al 33%, cadascun d’ells, o almenys un d’ells tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65%, o estiguin incapacitats per treballar. S’entén que queden integrades dins d’aquest supòsit les famílies formades per 1 sola persona progenitora que acrediti un grau de discapacitat i gual o superior al 65€, o estigui incapacitada per treballar, amb 2 fills o filles.
- El pare o la mare separats o divorciats, amb 3 fills o més al seu càrrec, siguin comuns o no, encara que estiguin en diferents unitats familiars, sempre que es trobin sota la seva dependència econòmica, tot i que no visquin en el domicili conjugal.
- 2 o més germans o germanes orfes de pare i mare sotmesos a tutela, acolliment o guarda que convisquin amb la persona tutora, acollida o guardadora, però que no depenguin econòmicament d’aquesta.
- 3 o més germans o germanes orfes de pare i mare, majors de 18 anys, o 2 si un d’ells té reconeguda una discapacitat, que convisquin i tinguin una dependència econòmica entre ells.
- 1 persona progenitora amb 2 fills o filles, quan hagi mort l’altra persona progenitora
Termini de sol·licitud:
Tot l'any
Data de la darrera revisió:
19/03/21

 
 
Pujar al principi de la pàgina