Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Sol·licitud del títol de família monoparental Generalitat de Catalunya


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Nom del tràmit:
Sol·licitud del títol de família monoparental Generalitat de Catalunya
Objecte:
Sol·licitud del títol de família monoparental segons la normativa aplicable.

Cliqueu en el següent enllaç:AQUÍ
Qui el pot demanar:
- La família monoparental formada per 1 o més fills/es menors de 21 anys, o de 26 si estudien, que conviuen amb una sola persona i en depenen econòmicament.

- Les famílies monoparentals poden estar formades per:
1. Una persona progenitora i els seus fills o filles que conviuen amb altres persones amb les quals no tenen un vincle matrimonial ni formen una unió estable de parella.
2. Una persona vídua o en situació equiparada amb fills o filles a càrrec.
3. Una persona separada o divorciada que té la guarda dels seus fills o filles i que compleix algun dels requisits següents:
- No percebre la pensió d'aliments fixada judicialment.
- Percebre la pensió per un import inferior al 50% de l'IRSC (índex de renda de suficiència de Catalunya) per cada infant.
- En el cas que la persona hagi patit abandonament o violència masclista, d'acord amb la Llei del dret de les dones a erradicar la violència masclista amb infants a càrrec.
- En el cas que un progenitor tingui infants a càrrec i que l'altre progenitor estigui empresonat o hospitalitzat o en altres situacions similars durant 1 any o més.

Categories
Hi ha dues categories de famílies monoparentals: l'especial i la general.
• Especial
Monoparentals amb 2 fills/es o més
Monoparentals en les quals el progenitor o 1 fill o filla tingui reconeguda una discapacitat o estigui incapacitat per treballar.
• General: La resta de famílies monoparentals.
Termini de sol·licitud:
Tot l'any
Data de la darrera revisió:
19/03/21

 
 
Pujar al principi de la pàgina