Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Llicències d'obres majors


Nivell 3. Iniciació electrònica
Nom del tràmit:
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIES D'OBRES MAJORS

Objecte:
Obres o Instal·lacions que requereixen l'elaboració d'un projecte tècnic (LOE. Ley 38/1999, de 5 de noviembre / art. 2.2 i 4).

TIPOLOGIES:

1. Construcció d'edificis de nova planta.

2. Intervenció en els edificis ja existents que requereixen l'elaboració d'un projecte tècnic, ja que alteren la configuració arquitectònica: composició, volumetria, sistema estructural o usos.

3. Intervencions en edificis catalogats.

4. Altres:
-Instal·lació de cases i naus prefabricades i similars.
-Demolició total o parcial d'edificis.
-Obres puntuals d'urbanització no incloses en un projecte d'urbanització (una vorera, construcció d'un gual, canviar un fanal de lloc, canviar un paviment de la via pública...).
-Canvi dels edificis a ús residencial.
-Obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
-Usos i les obres provisionals (art. 53 TRLUC).
-Instal·lació d'hivernacles o instal·lacions similars.
-Tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
-Moviments de terra i explanacions terrenys.


IMPORTANT: No és permès de començar les obres, sense la llicència concedida i liquidada. L'Ajuntament preveurà els controls necessaris per verificar que les obres que s'executen es corresponen a les atorgadores en la llicència.

Qui el pot demanar:
Persona física o jurídica promotora de les obres.
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment, però sempre abans d'iniciar les obres.
Formes d'inici:
TELEMÀTICAMENT
Cal disposa d'identificació amb certificat digital o idcat mòbil
. Podeu consultar a:

idCAT certificat
idCAT mobil

PRESENCIALMENT
Presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) amb cita prèvia
Plaça Ajuntament, 1, baixos
Tel. 93 891 03 25
oac@santsadurni.cat
Horari: de 9 a 14 hores"
Autorització notificació electrònica:
Cal que el ciutadà ens autoritzi expressament, si vol utilitzar la notificació electrònica, com a via de comunicació.
Termini màxim de resolució :
L'Ajuntament verificarà tota la documentació entregada, així com el projecte tècnic. Si s'escau enviarà notificació d'esmenes a la documentació.
Import:
El que diguin les ordenances o import corresponent.
Documentació a aportar:
1. Projecte tècnic.

2. Assumeix dels tècnics competents: DF (arquitecte/arquitecte tècnic/enginyer), DEO (arquitecte/arquitecte tècnic/enginyer). Si un sol professional assumeix les dues direccions facultatives cal fer-ho constar explicitament. Si els assumeix no estan visats caldrà presentar una Declaració responsable per cada DF i DEO.

3. Visat (RD 1000/2010) Projecte i Assumeix (LOE) Si es tramita la llicència amb el Projecte bàsic (LOE), es podrà demanar Visat voluntari de Projecte bàsic (LOE) a compte abans de començar l'obra s'aportarà el Projecte executiu (LOE) visat amb certificat del tècnic redactor, conforme s'adequa totalment a les prestacions definides al projecte bàsic amb el qual s'ha informat la llicència.
4.Designació de Coordinador de seguretat i salut.

5.Programa de control de qualitat (només habitatges).

6.Estudi de seguretat i salut (Estudi bàsic de seguretat i salut si PEM <280.000€ / Naus < 300.000€).

7.Imprès “Estadística d'Edificació i Habitatge” DGAiH; MOPT.

8. Fitxa de característiques, pressupost de referència. Per tal de calcular el cost de llicència d'obres i la taxa.

9. Fotografies de la finca.

10. ÍNDEX DOCUMENTACIÓ NORMALITZADA PER LA PRESENTACIÓ DIGITAL

PDF 1.- INSTÀNCIA DE PRESENTACIÓ Segons model municipal.

PDF 2.- PROJECTE
Projecte tècnic i els documents annexes al projectes, signat digitalment pel tècnic redactor. L'índex de marcadors serà el següent:

MEMÒRIA
DD. DADES GENERALS
DD1 Identificació i objecte del projecte
DD2 Agents del projecte
DD3 Relació de documents complementaris, projectes parcials
MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida
MD 2 Descripció del projecte
MD 3 Requisits a complimentar en funció de les característiques de l’edifici
MD 4 Descripció dels sistemes que composen l’edifici
PU. PLANEJAMENT URBANÍSTIC
PU1 Justificació detallada escrita:
PU2 Justificació detallada Gràfica:
MN. NORMATIVA APLICABLE

PR. PRESSUPOST:
Valoració aproximada de l’execució material de l’obra projectada per capítols.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
El projecte contindrà tants plànols com siguin necessaris per a la definició en detall de les obres. Les cotes dels plànols seran suficients per a la correcta comprensió arquitectònica del projecte i la justificació de les normatives.
DG O IMPLANTACIÓ
DG A Definició ARQUITECTÒNICA de la INTERVENCIÓ

PDF 3.- ANNEX
Contindrà els documents annexes que no formen part del projecte Tècnic (PDF2. PROJECTE).

La primera pàgina serà un índex amb el llistat d’annexes que aniran signats digitalment pel tècnic que correspongui:

-Assumeix DF Director obra (Arquitecte) i DF Director execució obra (Arquitecte Tècnic).
-Designació de Coordinador de seguretat i salut.
-Programa de control de qualitat (només habitatges).
-Imprès “Estadística d'Edificació i Habitatge” DGAiH; MOPT.
-Fitxa de característiques COAC, pressupost de referència. Per tal de calcular el cost de llicència d'obres i la taxa.
-Altres documents que el redactor consideri pertinents i que no formin part del Projecte Tècnic.

PDF 4.- DEFICIÈNCIES
Documentació necessària complementaria, per tal de donar resposta a les deficiències detectades. Contindrà la documentació necessària complementaria (escrita i gràfica), per tal de donar resposta a totes les deficiències detectades.

El nom de cada arxiu PDF es formarà de la manera que s'indica a continuació: NOM(PROJECTE / ANNEX / ESMENES) seguit del CARRER i NÚMERO de la finca i de la data d'entrada del document DIA MES ANY

Model: "NOM_CARRER_NÚMERO_DDMMAAAA"
Exemple: PROJECTE_VERDAGUER_45_020621

La mida màxima admesa de l'arxiu serà de 100MB.
Data de la darrera revisió:
07-03-2022

Tramitació presencial


Tramitació electrònica 
 
Pujar al principi de la pàgina