Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Comunicació immediata d'obres


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Nom del tràmit:
COMUNICAT IMMEDIAT D'OBRES
Objecte:
Obres o Instal·lacions que no requereixen l'elaboració d'un projecte tècnic d'acord amb l'art. 2.2 i 4 de la LOE, ni la presentació de documentació tècnica, d'acord amb l'art. 33.2 del RPLU.

TIPOLOGIES:

1. Obres de rehabilitació a l'interior d'habitatges que no requereixen documentació tècnica, com són reformes de banys, cuines, canvi de paviments i enrajolats, fals sostre, i reparacions d'instal.lacions, etc...

2. Obres de rehabilitació a l'interior de locals que no requereixen documentació tècnica.

3. Arranjament de terrats sense intervenció estructural.

4. Repàs de cobertes i dels elements de sanejament.

5. Arranjament i substitució funcional de cobertes.

6. Obres de construcció d'envà pluvial.

7. Instal·lació d'aparells de climatització a la coberta plana o sotacoberta i sempre protegit de vistes.
Qui el pot demanar:
Persona física o jurídica promotora de les obres.
Termini de sol·licitud:
Sempre abans d'iniciar les obres.
Formes d'inici:
TELEMÀTICAMENT
Cal disposa d'identificació amb certificat digital o idcat mòbil. Podeu consultar a:

idCAT certificat
idCAT mobil

PRESENCIALMENT
Presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) amb cita prèvia
Plaça Ajuntament, 1, baixos
Tel. 93 891 03 25
oac@santsadurni.cat
Horari: de 9 a 14 hores"
Autorització notificació electrònica:
Cal que la persona interessada ens autoritzi expressament, si vol utilitzar la notificació electrònica com a via de comunicació.
Termini màxim de resolució :
Un cop fet el pagament, i obtingut el rebut es podran començar les obres. L'Ajuntament preveurà els controls necessaris per verificar que les obres sol·licitades s'ajusten a la normativa i al planejament vigent.
Documentació a aportar:
1. Memòria explicativa de les obres.

2. Pressupost complert de les obres.

3. Descripció gràfica suficient per identificar la finca i definir les obres, justificant la normativa d’aplicació.

4. Fotografies de la zona afectada per les obres.

5. Model signat de declaració responsable del promotor:
-Declaració de responsabilitat del promotor (que contingui, les dades personals del promotor, l'identificació de les obres: tipologia i adreça).
Model a presentar: "Declaro sota la meva responsabilitat que:
a.-Totes les dades anteriors són certes.
b.-La memòria tècnica/documentació presentada compleix amb tota la normativa vigent urbanística i sectorial vigent".

6. Còpia de la sol.licitud municipal de l'ocupació de la via pública per contenidor/elevador o bastida.
Import:
El que diguin les ordenances o import corresponent.
Data de la darrera revisió:
16 de setembre de 2021

Tramitació presencial


Tramitació electrònica 
 
Pujar al principi de la pàgina