Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Sol·licitud de l'ingrés mínim vital Gencat


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Nom del tràmit:
Sol·licitud de l'ingrés mínim vital a la Generalitat de Catalunya
Objecte:
L’Ingrés Mínim Vital és una prestació dirigida a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles o estan integrades en una unitat de convivència i manquen de recursos econòmics bàsics per cobrir les seves necessitats bàsiques.
Es configura com a dret subjectiu a una prestació econòmica, que forma part de l’acció protectora de la Seguretat Social, i garanteix un nivell mínim de renda als qui es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica. Persegueix garantir una millora real d’oportunitats d’inclusió social i laboral de les persones beneficiàries.
Opera com una xarxa de protecció dirigida a permetre el trànsit des d’una situació d’exclusió a una participació en la societat. Per a això, contindrà en el seu disseny incentius a l’ocupació i a la inclusió, articulats a través de diferents fórmules de cooperació entre administracions.

Cliqueu en el següent enllaç:AQUÍ

Qui el pot demanar:
Persones d'almenys 23 anys que no siguin beneficiàries de pensió contributiva per jubilació o incapacitat permanent, o de pensió no contributiva per invalidesa o jubilació que, encara que comparteixin domicili amb una unitat de convivència, no s'integrin en ella, sempre que:
- No estiguin casades, tret que hagin iniciat els tràmits de separació o divorci.
- No estiguin unides a una altra persona com a parella de fet.
- No formin part d'una altra unitat de convivència.

Si es tracta de persones d'entre 23 i 29 anys hauran d'haver tingut residència legal i efectiva a Espanya i haver viscut de manera independent durant almenys els tres anys anteriors a la sol·licitud, tret que hagin abandonat el domicili habitual per ser víctimes de violència de gènere, hagin iniciat tràmits de separació o divorci o altres circumstàncies que es determinin. S'entén que una persona ha viscut de manera independent si acredita que el seu domicili ha estat diferent al dels seus progenitors, tutors o acollidors durant els tres anys i que en aquest període ha romàs durant almenys dotze mesos, continuats o no, d'alta en la Seguretat Social, Classes Passives de l'Estat o una mutualitat alternativa al Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

Si es tracta de persones majors de 30 anys hauran d'acreditar que, durant l'any immediatament anterior a aquesta data, el seu domicili a Espanya ha estat diferent al dels seus progenitors, tutors o acollidors.

Dones majors d'edat víctimes de violència de gènere o víctimes de tràfic d'éssers humans i explotació sexual.

No tenen dret a la prestació les persones usuàries d'una prestació de servei residencial, de caràcter social, sanitari o sociosanitari, amb caràcter permanent, excepte en el supòsit de dones víctimes de violència de gènere o víctimes de tràfic d'éssers humans i explotació sexual.
Termini de sol·licitud:
Tot l'any
Data de la darrera revisió:
15/04/2021

 
 
Pujar al principi de la pàgina