Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Autorització per actuar en nom d'una persona física o jurídica


Nivell 5. Proactiu / Automatitzat
Objecte:
És l'escrit mitjançant el qual el titular demana que una altra persona el pugui representar en relació a un expedient o a un tràmit determinat.
Per representar una entitat jurídica caldrà aportar còpia fidedigna de l'escriptura o document constitutiu de la personalitat jurídica o entitat, i document públic del nomenament de càrrec o d'administrador vigents; en altre cas, document públic o privat amb firma notarial legitimada que acrediti poder suficient per conferir l'apoderament de què es tracti.
Representació
Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:
- Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
- Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.
La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.
La representació es fa efectiva en el mateix moment de rebre la sol·licitud.
Haureu de presentar-lo juntament amb la sol·licitud.

Formes d'inici:
El tràmit es pot fer presencialment (només en el cas de les persones físiques) o bé en línia des d'aquesta mateixa pàgina.

PER INTERNET
Cliqueu el botó "tramitar", que trobareu al final d'aquesta pantalla.
Per tramitar per internet, necessiteu disposar d'un certificat digital o qualsevol altre sistema d'identificació per internet, com l'IdCatmòbil o Cl@ve. Per més informació https://santsadurni.cat/suportdigital.

PRESENCIALMENT
Presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Us recomanem que demaneu cita prèvia trucant a:
Tel. 93 891 03 25
O mitjançant l'enllaç cita prèvia
Plaça Ajuntament, 1, baixos
oac@santsadurni.cat
Horari: de 9 a 14 hores
localitzacióQui el pot demanar:
Les persones jurídiques (societats, associacions, etc.) i també les persones que exerceixin una activitat professional que requereixi col·legiació obligatòria (advocats, procuradors, enginyers tècnics, arquitectes, metges, etc.) estan obligades a relacionar-se amb l'Ajuntament a través de mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit.
Qualsevol persona física o jurídica que hi estigui interessada. (*)
Un cop s'hagi sol·licitat la representació d'un tràmit o expedient les notificacions s'enviaran al representant.
(*)Les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu.
Preguntes freqüents i tràmits relacionats:
La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

Tutorial com descarregar i instal.·lar el certificat a l'ordinador

I si teniu qualsevol incidència amb l'ús de l'Idcat certificat, podeu consultar :
Suport als usuaris del certificat Idcat

Data de la darrera revisió:
20-06-2022

Tramitació presencial


Tramitació electrònica 
 
Pujar al principi de la pàgina