Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Sol·licituds de subvenció per activitats esportives 2022


Nivell 5. Proactiu / Automatitzat
Objecte:
Sol.licitud de subvenció atorgada per concessió en règim concurrència competitiva per activitats esportives destinades a finançar les activitats i projectes esportius que tinguin un interès públic o social.
Qui el pot demanar:
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que realitzen l’activitat que fonamenta el seu atorgament.
Termini de sol·licitud:
El termini de presentació serà des de l’aprovació de la convocatòria i fins el 10 de juliol.
Formes d'inici:
PER INTERNET
Cliqueu el botó "tramitar" que trobareu al final d'aquesta pantalla.

Per tramitar per internet, necessiteu disposar d'un certificat digital o qualsevol altre sistema d'identificació per internet, com l'IdCatmòbil, idCat Certificat o DNI electrònic.

En el cas de tramitació electrònica, no es requereix la signatura de cada document que s'adjunta a la sol·licitud.

Espai de suport a la tramitació digital

Òrgan Gestor:
Servei Esports
Termini màxim de resolució :
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
Data de la darrera revisió:
30 de maig 2022

Tramitació electrònica 
 
Pujar al principi de la pàgina