Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Sol·licitud d'instal·lació de grua


Nivell 2. Descàrrega de formularis
Nom del tràmit:
SOL·LICITUD D'INSTAL·LACIÓ DE GRUA
Objecte:
Mitjançant aquest procediment l’interessat podrà sol·licitar llicència per poder instal·lar grues-torre.
Qui el pot demanar:
Empleneu la sol·licitud adjuntant la documentació sol·licitada.
Persones destinatàries:
El promotor de l'obra o el responsable de la instal·lació.
Òrgan Gestor:
Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Oficina d'Atenció Ciutadana
Plaça de l'Ajuntament, 1, baixos
08770 Sant Sadurní d'Anoia
Telèfon: 93.891.03.25

Horari: De dilluns a divendres, de 8 a 15 hores i els dijous de 4 a 7 de la tarda.
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment, però sempre abans d'instal·lar la grua.
Documentació a aportar:
Projecte d'instal·lació de grua signat pel tècnic competent i visat pel Col·legi professional corresponent, en el qual s'indica la ubicació, relació en planta i alçada o secció amb els edificis de l'entorn.
Fotocòpia del certificat de l'instal·lador de la grua.
Fotocòpia de l'assegurança de la grua.
Imprès GR1 (sol·licitud d'instal·lació al Departament d'Indústria i Energia).
Plànol d'emplaçament de la grua amb indicació del radi de gir de la grua, signat pel tècnic director de l'obra.
Import:
Article 4 de l'ordenança fiscal número 4: "Impost sobre construccions, instal·lacions i obres", 4% del cost d'execució material de la construcció, instal·lació o obra.
Article 6 de l'ordenança fiscal número 15: "Taxa per a l'atorgament de llicències urbanístiques o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme". La quota tributària consistirà en l'aplicació del percentatge de l'1% sobre la base imposable, en cap cas la quota tributària serà inferior a 33,81 Euros.
Annex de l'ordenança fiscal número 13: "Taxa per l'expedició de documents administratius " senyalització obres menors": 5,70 Euros (any 2014).
Termini màxim de resolució :
1 mes
Efectes del silenci administratiu:
Desestimatori, si el silenci administratiu és negatiu.
Recursos:
Contra la resolució expressa es pot interposar recurs administratiu potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de l'endemà de la recepció de la notificació. Si la resolució és presumpta per silenci negatiu, el termini serà de 3 mesos.
Directament, també es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos si l'acte resolutori és exprés, i de 6 mesos si és presumpte.
Autorització notificació electrònica:
Cal que la persona interessada ens autoritzi expressament, si vol utilitzar la notificació electrònica com a via de comunicació.

Tramitació presencial 
 
Pujar al principi de la pàgina