Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Comunicació per la primera utilització i ocupació d'edificis


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Nom del tràmit:
COMUNICAT PER LA PRIMERA UTILITZACIÓ i OCUPACIÓ D'EDIFICIS
Objecte:
Primera utilització i ocupació d'edificis o immobles resultants d'una nova construcció o d'una rehabilitació integral. Sempre que s'hagi obtingut una llicència d'obres amb projecte tècnic i les obres hagin finalitzat totalment. Només es podrà ocupar i utilitzar un cop hagi transcorregut un mes des de la presentació de la comunicació o de la seva esmena. Per edificis totalment finalitzats.
Qui el pot demanar:
Qualsevol persona física o jurídica
Termini de sol·licitud:
Fins a un mes des de la data de finalització de l'obra o abans de la utilització de l'immoble.
Formes d'inici:
TELEMÀTICAMENT
Cal disposa d'identificació amb certificat digital o idcat mòbil
Podeu consultar a www.idcat.cat

www.idcatmobil.seu.catl

PRESENCIALMENT
Presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) amb cita prèvia
Plaça Ajuntament, 1, baixos
Tel. 93 891 03 25
oac@santsadurni.cat
Horari: de 9 a 14 hores.
Autorització notificació electrònica:
Cal que la persona interessada ens autoritzi expressament, si vol utilitzar la notificació electrònica, com a via de comunicació.
Termini màxim de resolució :
Tot i que pot variar en funció de cada sol·licitud, d''acord amb la normativa aplicable al procediment en concret
Òrgan Gestor:
Junta de Govern Local.
Documentació a aportar:
1. Original del Certificat final d'obra, signat pels tècnics facultatius i visat pel col.legi tècnic corresponent.

2. Annex A: Modificacions durant l'obra.

3. Annex B: Relació dels controls d'obra i resultats.

4. Justificació d'haver presentat la Declaració Cadastral de l'obra nova, ampliació, reforma o rehabilitació.
Fotocòpia de l'impots de bans immobles (IBI), o bé el comprovant de la sol.licitud de l'alta de constribucions model 902N.

5. En compliment de l'article 12 de la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l'habitatge, previa a la concessió la primera ocupació, caldrà aportar la documentació tècnica relativa al manteniment i la conservació de l'habitatge (és una part del Llibre de l'Edifici) amb la inclusió dels apartats de l'article 25 de l'esmentada llei.

6. Si hi han hagut modificacions a la distribució dels habitatges, o en algun element de l'edifici respecte el projecte inicial, i no signifiquen una modificació substancial de la llicència. Caldrà aportar uns plànols finals: "as-built".

Telecomunicacions: Només obligatori a partir de 2 habitatges o 1 habitatge i un local comercial, o un conjunt d'habitatges unifamiliars en filera que tinguin una instal.lació comuna, potser un garatge o un antena.

7. Si el nombre d'habitatges és inferior a 20, caldrà presentar el Butlletí d'instal.lació acompanyat del protocol de proves.

8. Si el nombre d'habitatges és igual o superior a 20, caldrà presentar el Butlletí d'instal.lació i el certificat d'execució de l'enginyer acompanyat del protocol de proves.

9. En ambdós casos cal presentar la Sol.licitud del certificat administratiu de la presentació davant de l'administració de la Generalitat.
Import:
El que diguin les ordenances o import corresponent.

Tramitació presencial


Tramitació electrònica 
 
Pujar al principi de la pàgina