Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Sol·licitud per a la transmissió de parades fixes del mercat setmanal


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Nom del tràmit:
Sol·licitud per a la transmissió de parades fixes del mercat
Objecte:
Sol·licitar la transmissió de la parada de mercat de la qual ara mateix s'és titular.
Qui el pot demanar:
Titulars de parades fixes de mercat (qui transmet la parada)
Òrgan Gestor:
Departament de comerç i mercat
Termini de sol·licitud:
Obert
Documentació a aportar:
En el súposit de ser per cessament voluntari del titular de l’activitat en tots els mercats: documentació que certifiqui la baixa del IAE.
En el súposit de ser per situacions sobrevingudes, no atribuïbles a la voluntat del marxant, com ara casos d’incapacitat laboral, malaltia o situacions anàlogues: acreditació de la situació.
En el súposit de ser per mort del titular: una còpia autoritzada del pertinent títol successori.
Quan puguin concórrer diversos interessats en la transmissió mortis causa s’acompanyarà amb la sol·licitud un escrit en el què manifestin la seva renúncia expressa del seu dret en favor de l’adquirent.
Import:
Tràmit gratuït
Formes d'inici:
TELEMÀTICAMENT
Cal disposar d'identificació amb certificat digital o idcat mòbil
Podeu consultar a www.idcat.cat o www.idcatmobil.seu.catl

PRESENCIALMENT
Presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) amb cita prèvia
Plaça Ajuntament, 1, baixos
Tel. 93 891 03 25
oac@santsadurni.cat
Horari: de 9 a 14 hores
Termini màxim de resolució :
Tres mesos amb caràcter general, tot i que pot variar en funció de cada sol·licitud, d''acord amb la normativa aplicable al procediment en concret
Efectes del silenci administratiu:
Segons la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estarà subjecte a l'article 24, regulador del silenci administratiu en aquest tipus de procediments.

Tramitació electrònica 
 
Pujar al principi de la pàgina