Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Subvencions a la contractació i a nous autònoms


Nivell 5. Proactiu / Automatitzat
Nom del tràmit:
Subvencions a empreses per a la contractació de persones desocupades del municipi de Sant Sadurní d'Anoia i a nous autònoms 2022
Objecte:
Aquest tràmit permet sol·licitar les subvencions a les empreses i a autònoms que contractin a persones desocupades del municipi de Sant Sadurní d'Anoia, i a nous autònoms, d'acord amb les bases i la convocatòria publicades.

Convocatòria 2022 publicada al BOPB BOBP>
Qui el pot demanar:
Podran ser beneficiaries d’aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques que

• Empreses del municipi legalment constituïdes, que contractin per un període mínim de 6 mesos i una jornada mínima de 20 hores setmanals a persones desocupades empadronades al municipi de Sant Sadurní d'Anoia, inscrites a l'Oficina del SOC i a la borsa de treball municipal.

• Autònoms amb seu social a Sant Sadurní d'Anoia, que contractin per un període mínim de 6 mesos i una jornada mínima de 20 hores setmanals a persones desocupades empadronades al municipi de Sant Sadurní d'Anoia, inscrites a l'Oficina del SOC i a la borsa de treball municipal.

• Nous autònoms del municipi que es constitueixen d'alta en el règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social [RETA]. La situació ha de ser l'alta inicial i que no hagin estat en situació d'alta en els 2 anys immediatament anteriors.
Termini de sol·licitud:
Les sol·licituds es podran presentar des de l’endemà de la publicació d’aquestes bases i de la seva convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, dia 4 d'agost i el termini de presentació restarà obert fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària destinada a la prestació, i com a màxim fins el 30 de novembre de 2022; que podrà ser prorrogat mitjançant l'acord preceptiu. De la qual cosa Promoció Econòmica informarà a través d'anuncis publicats a la web municipal.
Formes d'inici:
TELEMATICAMENT
Cal disposa d'identificació amb certificat digital o idcat mòbil
Per obtenir l'IdCAT mòbil aneu a idCAT


Aportar la documentació telemàticament
En el cas de tramitació electrònica, no es requereix la signatura de cada document que s'adjunta a la sol·licitud.

PRESENCIALMENT
Presencialment al Centre de Serveis a les Empreses Nexes
C/Doctor Barraquer
Tel. 931 185 195
promeco@santsadurni.cat
Horari: de 9 a 13.30 hores
Òrgan Gestor:
Servei de Promoció Econòmica i Ocupació de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Termini màxim de resolució :
El termini per al seu atorgament, que no ha d'excedir dels tres mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituts.
Efectes del silenci administratiu:
Si no s'ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Documentació a aportar:
Juntament amb la sol·licitud s'haurà de presentar la següent documentació:

a.1) Persona jurídica: l’empresa

• Escriptura de constitució o Estatuts.
• Fotocòpia CIF de l'empresa
• Fotocòpia del NIF del representant legal
• Poders de representació o declaració responsable del representant legal de l'empresa.
• Certificat bancari titular i núm. de compte.
• Declaració responsable que compleix i accepta tots els requisits exigits a les bases reguladores per a la concessió de subvencions
• Declaració responsable de que totes les dades que consten a la sol·licitud i els documents que
l'acompanyen són certs.
• Declaració responsable del compromís amb les condicions imposades per l’atorgament de la subvenció
• Declaració responsable de l'empresa està al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
• Memòria de l’activitat pel qual es demana subvenció en la qual s’adjunti:
- Fotocòpia del DNI del treballador contractat.
- Còpia del contracte de treball de la persona/es contractades.
- Còpia d'alta a la Seguretat Social del treballador contractat.

a.2) Persona física: nou autònom

• Fotocòpia de la documentació acreditativa DNI o NIE, adreça, telèfon i adreça de correu electrònic a efectes de notificacions.
• Pla d'Empresa
• Pla Econòmic-financer a 3 anys
• Declaració responsable que compleix i accepta tots els requisits exigits a les bases reguladores per a la concessió de subvencions
• Declaració responsable de que totes les dades que consten a la sol·licitud i els documents que
l'acompanyen són certs.
• Declaració responsable del compromís amb les condicions imposades per l’atorgament de la subvenció
• Declaració responsable de l'empresa està al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
• Memòria de l’objecte de la subvenció en la que s’incorpori:
- Còpia d'alta a la seguretat social.
- Informe de vida laboral que ho acrediti.
- Fotocòpia d'Alta inicial en el Regim Especial de Treballadors Autònoms ( RETA).
- Fotocòpia d'Alta en el Cens d'Empresaris, Professionals, i Retenidors: obligacions censals ( Model 036 o 037).
- Pla d'empresa.
Autorització notificació electrònica:
Cal que la persona interessada ens autoritzi expressament, si vol utilitzar la notificació electrònica, com a via de comunicació.
Data de la darrera revisió:
06/07/2021

Tramitació presencial


Tramitació electrònica 
 
Pujar al principi de la pàgina