Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Justificació de subvencions atorgades a empreses i autònoms


Nivell 5. Proactiu / Automatitzat
Nom del tràmit:
Justificació de subvencions atorgades a empreses i autònoms
Objecte:
Tramitar la justificació de les subvencions i ajuts concedits a empreses i autònoms.
Qui el pot demanar:
Empreses, autònoms i nous autònoms que hagin rebut ajuts i subvencions i disposin de la documentació requerida segons les bases i convocatòria
Formes d'inici:
TELEMATICAMENT
Cal disposa d'identificació amb certificat digital o idcat mòbil

Per obtenir l'IdCAT mòbil aneu a idCAT

Aportar la documentació telemàticament
En el cas de tramitació electrònica, no es requereix la signatura de cada document que s'adjunta a la sol·licitud.

PRESENCIALMENT
Presencialment al Centre de Serveis a les Empreses Nexes
C/Doctor Barraquer
Tel. 931 185 195
promeco@santsadurni.cat
Horari: de 9 a 13.30 hores
Òrgan Gestor:
Servei de Promoció Econòmica i Ocupació
Documentació a aportar:
La justificació de la subvenció atorgada s'haurà de presentar per instància, telemàticament o al Centre de Serveis Nexes.
Aquesta instància haurà d'anar acompanyada de la documentació justificativa següent:
Compte justificatiu simplificat (per subvencions inferiors a 3.000€), que contindrà:

1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les presents bases.
2) Memòria econòmica justificativa d’acord amb el contingut establert en l’article 75.2 del RLGS
3) Documentació:

A. Per empreses:
– Còpia de les nòmines i justificants de pagament.
– Còpia dels RLC i RNT (TC1 i TC2) dels mesos que acreditin la contractació i justificants de pagament.
– Certificat bancari de titularitat i compte original.

B. Per nous autònoms:
– Certificat bancari de titularitat i compte original.
– Rebuts del pagament de la primera quota d'autònom sens perjudici que es faci efectiu el pagament de la subvenció transcorregut el primer mes, el beneficiari s'obliga a presentar mensualment els rebuts de la resta de les cinc mensualitats, per tal que quedi acreditat el mínim de 6 mesos de permanència.

La justificació es podrà presentar fins a dos mesos després de finalitzar la contractació.
Autorització notificació electrònica:
Cal que la persona interessada ens autoritzi expressament, si vol utilitzar la notificació electrònica, com a via de comunicació.
Data de la darrera revisió:
23/06/2022

Tramitació presencial


Tramitació electrònica 
 
Pujar al principi de la pàgina