Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Comunicació diferida d'obres


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Nom del tràmit:
COMUNICAT DIFERIT D'OBRES
Objecte:
Obres o Instal·lacions d'implantació o ampliació, reforma, rehabilitació o enderrocament total o parcial de les obres existents, que requereixen la presentació de documentació tècnica (d'acord amb el RPLU decret 2014, de 13 de maig).

Obres o instal.lacions per: ampliació, reforma, rehabilitació o enderroc total o parcial d'edificacions existents. Les quals requereixen la presentació de documentació tècnica. Afectació a: fonaments o elements estructurals, volums o superfícies construïdes, ús urbanístic o nombre d'habitatges, establiments o altres elements suceptibles d'aprofitament privatiu independent.

TIPOLOGIES:
1. Obres interiors de rehabilitació d'habitatges que intervinguin en algun element estructural i/o comunitari i/o modifiquin la seva habitabilitat.

2. Obres d'adequació de locals que comportin un canvi d'ús, excepte a ús residencial; que afectin l'accessibilitat (accessos, recorreguts i/o lavabos); comportin la intervenció en un element estructural; i/o que afectin la composició arquitectònica de la finca.

3. Arranjament de façanes amb canvi substancial d'obertures, acabats de façana i/o que comportin la instal·lació d'una bastida de més de 6m. d'alçada.

4. Obres d'instal·lacions d'ascensors.

5. Obres de construcció de piscines.

6. Instal·lacions solars fotovoltaiques.

7. Obres d’adequació de local, per al desenvolupament d’una activitat i que requereixin documentació tècnica.

Qui el pot demanar:
Persona física o jurídica promotora de les obres.
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment, però sempre abans d'iniciar les obres.
Formes d'inici:
TELEMÀTICAMENT
Cal disposa d'identificació amb certificat digital o idcat mòbil
. Podeu consultar a:

idCAT certificat
idCAT mobil

PRESENCIALMENT
Presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) amb cita prèvia
Plaça Ajuntament, 1, baixos
Tel. 93 891 03 25
oac@santsadurni.cat
Horari: de 9 a 14 hores"
Autorització notificació electrònica:
Cal que el ciutadà ens autoritzi expressament, si vol utilitzar la notificació electrònica, com a via de comunicació.
Documentació a aportar:
1. Projecte tècnic simplificat, contindrà com a mínim els següents apartats:

Memòria: Descripció de l’obra i justificació de la normativa d’aplicació.
Pressupost: Valoració de les obres.
Plànols: Descripció gràfica suficient per identificar la finca i definir les obres, justificant la normativa d’aplicació.

2. Declaració de Responsabilitat del tècnic/a redactor/a i director/a de l'obra. Solament obligatori si el projecte simplificat no està visat.
Declaració de Responsabilitat de tècnic qualificat (Que contingui, les dades personals de l’autor del projecte, les dades professionals, l'identificació del projecte i adreça del web col·legial obert amb les dades dels col·legiats actius).

Model a presentar: ”Declaro sota la meva responsabilitat:

a.-Que totes les dades anteriors són certes.
b.-Que estic col·legiat en el Col.legi Professional abans indicat, en exercici de la professió, sense cap impediment per exercir-la, tal como es pot comprovar a la web del Col.legi que figura en aquesta Declaració.”

3. Estudi de gestió de residus. Aportant la fitxa del compliment de la normativa, document annex al projecte les fitxes justificatives de l’avaluació del volum i les característiques dels residus, justificant els decrets 105/2008 i el 210/2018.

4. Còpia de la sol.licitud de l'ocupació de la via pública per contenidor/elevador o bastida.

5. ÍNDEX DOCUMENTACIÓ NORMALITZADA PER LA PRESENTACIÓ DIGITAL

PDF 1.- INSTÀNCIA DE PRESENTACIÓ Segons model municipal

PDF 2.- PROJECTE
Projecte tècnic i els documents annexes al projectes, signat digitalment pel tècnic redactor. L'índex de marcadors serà el següent:

MEMÒRIA:
DD. DADES GENERALS
DD1 Identificació i objecte del projecte
DD2 Agents del projecte
DD3 Relació de documents complementaris, projectes parcials
MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida
MD 2 Descripció del projecte
MD 3 Requisits a complimentar en funció de les característiques de l’edifici
MD 4 Descripció dels sistemes que composen l’edifici
PU. PLANEJAMENT URBANÍSTIC
PU1 Justificació detallada escrita:
PU2 Justificació detallada Gràfica:
MN. NORMATIVA APLICABLE

PR. PRESSUPOST
Valoració aproximada de l’execució material de l’obra projectada per capítols

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
El projecte contindrà tants plànols com siguin necessaris per a la definició en detall de les obres. Les cotes dels plànols seran suficients per a la correcta comprensió arquitectònica del projecte i la justificació de les normatives.
DG O IMPLANTACIÓ
DG A Definició ARQUITECTÒNICA de la INTERVENCIÓ

PDF 3.- ANNEX
Contindrà els documents annexes que no formen part del projecte Tècnic (PDF2. PROJECTE).

La primera pàgina serà un índex amb el llistat d’annexes que aniran signats digitalment pel tècnic que correspongui:

-Assumeix DF Director obra (Arquitecte) i DF Director execució obra (Arquitecte Tècnic) o bé en cas de projecte no visat la declaració de Responsabilitat del tècnic/a redactor/a i director/a de l'obra.
-Còpia de la sol·licitud de l'ocupació de la via pública per contenidor, elevador i/o bastida.
-Altres documents que el redactor consideri pertinents i que no formin part del Projecte Tècnic.

PDF 4.- DEFICIÈNCIES
Documentació necessària complementaria, per tal de donar resposta a les deficiències detectades.
Contindrà la documentació necessària complementaria (escrita i gràfica), per tal de donar resposta a totes les deficiències detectades.

El nom de cada arxiu PDF es formarà de la manera que s'indica a continuació: NOM(PROJECTE / ANNEX / ESMENES) seguit del CARRER i NÚMERO de la finca i de la data d'entrada del document DIA MES ANY

Model: "NOM_CARRER_NÚMERO_DDMMAAAA"
Exemple: PROJECTE_VERDAGUER_45_020621

La mida màxima admesa de l'arxiu serà de 100MB.

Tramitació presencial


Tramitació electrònica 
 
Pujar al principi de la pàgina