Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Sol·licitud de devolució de la fiança d'obres


Nivell 3. Iniciació electrònica
Nom del tràmit:
SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA D'OBRES
Objecte:
En determinades llicències d'obres, en la liquidació s'hi comptabilitza un import en concepte de fiança d'obres, per tal de preveure possibles desperfectes a la via pública ocasionats per les obres. Aquest import es retorna un cop finalitzades les obres, prèvia visita d'inspecció dels Serveis tècnics municipals.
Qui el pot demanar:
Empleneu la sol·licitud adjuntant la documentació sol·licitada.
Persones destinatàries:
El mateix interessat que hagi sol·licitat la llicència d'obres.
Òrgan Gestor:
Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Oficina d'Atenció Ciutadana
Plaça de l'Ajuntament, 1, baixos
08770 Sant Sadurní d'Anoia
Telèfon: 93.891.03.25

Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, amb cita prèvia
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment, un cop finalitzades les obres.
Documentació a aportar:
Fotocòpia de la llicència d'obres concedida.
Full de dades bancàries per a la devolució de fiances en metàl·lic.
Import:
Tràmit gratuït.
Termini màxim de resolució :
2 mesos
Efectes del silenci administratiu:
Estimatoris, si el silenci administratiu és positiu.
Recursos:
Contra la resolució expressa es pot interposar recurs administratiu potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de l'endemà de la recepció de la notificació, o bé directament recurs contenciós-administratiu en el plaç de 2 mesos des de l'endemà de la recepció de la notificació.
Autorització notificació electrònica:
Cal que la persona interessada ens autoritzi expressament, si vol utilitzar la notificació electrònica com a via de comunicació.

Tramitació presencial


Tramitació electrònica 
 
Pujar al principi de la pàgina