Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Comunicació diferida d'obres per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Objecte:
Aquest tràmit us permet comunicar a l'Ajuntament la instal.lació i/o remodelació de sistemes d'aprofitament d'energia solar fotovoltaica als habitatges.

En el cas que sigui necessari, i abans d'iniciar les obres, caldrà demanar la llicència d'ocupació de la via publica per la col·locació de contenidor i/o bastida/elevador. Podeu accedir al tràmit en el següent enllaç: Sol·licitud d'ocupació de la via pública amb contenidors

Qui el pot demanar:
Qualsevol persona física o jurídica que vulgui fer la instal.lació al seu habitatge (*)

(*)Les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu.

Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment previ a l'inici de les obres.

Formes d'inici:
PER INTERNET
Cliqueu el botó "tramitar".

Per tramitar per internet, necessiteu disposar d'un certificat digital o qualsevol altre sistema d'identificació per internet.

Espai de suport a la tramitació digital

PRESENCIALMENT
Presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Us recomanem que demaneu cita prèvia trucant a:
Tel. 93 891 03 25
Plaça Ajuntament, 1, baixos
oac@santsadurni.cat
Horari: de 9 a 14 hores

Localització

Documentació a aportar:
És imprescindible adjuntar la documentació següent en el moment de comunicar la instal.lació:

-Model de sol·licitud normalitzada (generada al pròpi tràmit electrònic)
-Declaració responsable de l’empresa instal·ladora segons (segons annex 1)
-Memòria tècnica de la instal·lació signada per un tècnic competent, amb els continguts mínims que s’especifiquen a l’annex 2.
-Fotografies de l’estat actual de l’àmbit d’actuació.
-Pressupost detallat de la instal·lació.
-Quan es tracti d’instal·lacions de potència superiors a 10 kW es requerirà un projecte signat per un enginyer i el corresponent assumeix de la direcció tècnica, en aplicació del "Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió" i les seves "Instruccions Tècniques Complementàries", ITC-BT-04. Estudi de seguretat i salut.

Import:
*INFORMACIÓ SOBRE BENEFICIS FISCALS:

Per la instal.lació de plaques fotovoltaiques hi ha un benefici fiscal, un directament sobre L'IMPOST D'OBRES- ICIO- i l'altre sobre l'impost de L'IBI.

Bonificació del 90% a favor de l'impost de construccions, instal·lacions o obres que incorporin sistemes per l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar d'acord amb l'art. 6.2 de l'Ordenança Fiscal número 4 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, Ordenances 2022.

Per obtenir el benefici fiscal sobre l'impost de llicència d'obres, una vegada demanada la Comunicació prèvia diferida amb projecte tècnic, els serveis tècnics emetran informe on s'indicara aquest benefici.

És a dir, sobre el PEM s'aplica el 1% de taxes i el 4% d'ICIO, és sobre l'import resultant d'aquest 4% on s'aplica la bonificació del 90%.

Bonificació del 50% de la quota íntegra del impost els béns immobles d’ús residencial on s’instal·lin plaques fotovoltaiques generadores d’electricitat, tant si són per l’autoconsum o connectades a la xarxa d'acord amb l'art. 7.3 de l'ordenança Fiscal número 1 - Impost sobre béns immobles 2022..

Per obtenir el benefici sobre el IBI, caldrà sol·licitar-ho per instància una vegada la instal·lació fotovoltaica estigui legalitzada.

-Caldrà demanar a les oficines municipals OAC la Bonificació del 50% del IBI, durant els tres primers anys a partir de la posada en funcionament. La sol·licitud haurà d'anar acompanyada del corresponent certificat de l'ICAEN.

NOTA:

a) La bonificació no tindrà caràcter retroactiu i es concedirà a petició del interessat, durant els tres primers anys, a partir de la posada en funcionament;

b) La sol·licitud haurà d’anar acompanyada del corresponent certificat de l’ICAEN o de l’empresa instal·ladora autoritzada.

Per tal de ser beneficiaris d'aquests benefici caldrà presentar un projecte tècnic que
compleixi la normativa sectorial.


Preguntes freqüents i tràmits relacionats:
Les plaques fotovoltaiques s’hauran d’instal·lar d’acord als següents criteris de integració urbanística:

Les instal·lacions fotovoltàiques d’autoconsum amb energia solar fotovoltàica han de complir els criteris d’integració paisatgístics continguts al planejament urbanístic, i, en el seu cas, a les ordenances de l'edificació o en el seu defecte, s’atendrà als següents criteris. Aquests criteris s’hauran de fonamentar i justificar en la memòria o projecte mitjançant detalls en plànols i/o fotomuntatges.

-Les plaques instal.lades complirant amb la normativa municipal sobre la inclinació damunt la coberta amb pendent existent i la integració paisatgística. No podran superar el gàlib màxim.

1.- En cas de coberta plana. La instal·lació ha d'estar dins del gàlib màxim permès per la coberta. La instal·lació fotovoltaica s’haurà de situar a 1 m de separació dels límits exteriors de la coberta i es disposaran amb una inclinació màxima de 30 graus respecte el pla horitzontal. En el cas que sigui impossible donar compliment a aquests paràmetres, es podran implantar sempre que sigui justificadament acreditat i s’implantin amb criteris de màxima integració paisatgística.

2.- En cas de coberta inclinada La instal·lació ha d'estar situada sobre la superfície de la coberta inclinada. La instal·lació fotovoltaica s’haurà de situar integrada en el pla inclinat de la coberta i, a excepció de requeriments tècnics, sobresortiran un màxim de 20 cm del pla inclinat.

A la trama urbana del municipal hi han diferents "claus urbanístiques". Les Claus 9 i 10, són les més comunes de la trama urbana, el tipus d'ordenació és "Alineació a vial". L'article important a complir és el 15 i concretament l'apartat 15.3.

La normativa urbanística municipal és pública i es pot consultar amb el navegador GOOGLE CHROME:
Normativa urbanística

Data de la darrera revisió:
25 de maig de 2022

Tramitació presencial


Tramitació electrònica 
 
Pujar al principi de la pàgina