Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Dret d'accés a la documentació i/o informació pública


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Nom del tràmit:
DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA
Objecte:
Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública -tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda - de què disposa l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia. La sol·licitud la podreu presentar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la vostra identitat, la informació sol·licitada, una adreça de contacte (preferiblement electrònica) a efectes de comunicacions i la forma en què preferiu accedir a la informació sol·licitada. Tot i que no és necessari que motiveu la vostra sol·licitud d'accés a la informació ni cal que tingueu un interès personal, exposeu els motius pels quals la sol·liciteu aquests podran ser tinguts en compte a l'hora de resoldre la vostra sol·licitud.
El dret d'accés a la informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys i només pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a la seguretat pública, la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries, el secret de la confidencialitat en els procediments tramitats per l'administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de Llei, el principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva; els drets adels menors d'edat; la intimitat i els altres drets privats legítims pel secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
En el cas que es tracti d'informació que contingui dades personals, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l'interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades.
En el cas que se us denegui totalment o parcial la vostra sol·licitud d'informació podeu presentar una reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la informació Pública (GAIP), presencialment o electrònicament a través de l'enllaç següent:
GAIP

Qui el pot demanar:
Qualsevol persona física o jurídica
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment.
Formes d'inici:
TELEMÀTICAMENT
Cal disposa d'identificació amb certificat digital o idcat mòbil
Podeu consultar a www.idcat.cat o www.idcatmobil.seu.catl
idcat

PRESENCIALMENT
Presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) amb cita prèvia
Plaça Ajuntament, 1, baixos
Tel. 93 891 03 25
oac@santsadurni.cat
Horari: de 9 a 14 hores
Autorització notificació electrònica:
Cal que la persona interessada ens autoritzi expressament, si vol utilitzar la notificació electrònica, com a via de comunicació.
Termini màxim de resolució :
La notificació de la resolució s'efectuarà en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud.
Import:
Tràmit gratuït si les dades són consultades en el lloc on es troben dipositades o bé si existeixen en format electrònic, cas en el qual es lliuraran per correu electrònic. L'expedieció de còpies i la transposició a formats diferents de l'original estan subjectes a una contraprestació econòmica, que en cap cas excedirà el cost de l'operació.
Efectes del silenci administratiu:
Segons la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estarà subjecte a l'article 24, regulador del silenci administratiu en aquest tipus de procediments

Tramitació presencial


Tramitació electrònica 
 
Pujar al principi de la pàgina