Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Responsabilitat patrimonial


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Objecte:
Els particulars tenen dret a ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents, per les lesions que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar de conformitat amb la llei. En tot cas, el dany al·legat haurà de ser efectiu, avaluable econòmicament, individualitzat en relació amb una persona o grup de persones.
Qui el pot demanar:
Qualsevol persona física o jurídica.
Termini de sol·licitud:
Un any a comptar des del fet que motiva la indemnització o des que es manifesti el seu efecte lesiu.
En cas de danys de caràcter físic o psíquic a les persones, el termini començarà a computar-se des de la curació o la determinació de l'abast de les seqüeles.
Formes d'inici:
TELEMÀTICAMENT
Cal disposa d'identificació amb certificat digital o idcat mòbil
Podeu consultar a www.idcat.cat o www.idcatmobil.seu.catl

PRESENCIALMENT
Presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) amb cita prèvia
Plaça Ajuntament, 1, baixos
Tel. 93 891 03 25
oac@santsadurni.cat
Horari: de 9 a 14 hores
Termini màxim de resolució :
Termíni màxim de sis mesos des que es va iniciar el procediment (la data d'inici del procediment és la data d'entrada en el registre de l'ajuntament, de la reclamació).
Efectes del silenci administratiu:
Negatiu (transcorreguts sis mesos des que es va iniciar el procediment sense que s'hagi notificat la resolució expressa pordrà entendre's que la resolució és contrària a la indemnització sol·licitada per la persona interessada).
Data de la darrera revisió:
17-06-2022

Tramitació presencial


Tramitació electrònica 
 
Pujar al principi de la pàgina