Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Sol·licitud d'ocupació de la via pública amb tancat d'obra


Nivell 3. Iniciació electrònica
Nom del tràmit:
SOL·LICITUD D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TANCAT D'OBRA
Objecte:
Mitjançant aquest procediment l’interessat podrà sol·licitar l'ocupació de la via pública amb tancat d'obra.
Qui el pot demanar:
Empleneu la sol·licitud adjuntant la documentació sol·licitada.
Persones destinatàries:
La mateixa persona que hagi sol·licitat la corresponent llicència d'obres.
Òrgan Gestor:
Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Oficina d'Atenció Ciutadana
Plaça de l'Ajuntament, 1, baixos
08770 Sant Sadurní d'Anoia
Telèfon: 93.891.03.25

Horari: De dilluns a divendres, de 8 a 15 hores i els dijous de 4 a 7 de la tarda
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment.
Documentació a aportar:
Plànol o croquis de situació.
Justificació de l'ocupació.
Fotocòpia de la llicència municipal d'obres.
Import:
Epígraf tercer de l'annex de l'ordenança fiscal número 9: "Taxa per a l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu, ocupacions temporals, tancat d'obres (majors i menors) i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus".
M2/semestre: 4,58 Euros. Mínim 85,21 Euros
Termini màxim de resolució :
2 mesos
Autorització notificació electrònica:
Text recordant a la persona interessada que cal que ens autoritzi a notificar-li electrònicament

Tramitació presencial


Tramitació electrònica



 
 
Pujar al principi de la pàgina