Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Sol.licitud d'inscripció al registre de sol.licitants d'habitatges de protecció oficial (HPO)


Nivell 4. Tramitació electrònica completa
Nom del tràmit:
Sol.licitud d'inscripció al registre de sol.licitants d'habitatges de protecció oficial (HPO)
Objecte:
Per poder ser adjudicatari d’un habitatge amb protecció oficial, és un requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya.
Persones destinatàries:
Ser major d'edat o estar emancipat i estar empadronat a Sant Sadurní d'Anoia
Termini de sol·licitud:
Tot l'any
Formes d'inici:
TELEMÀTICAMENT
Us podeu donar d'alta a través d'aquest enllaç: http://www.registresolicitants.cat/registre/
Caldrà que el document d'alta, el porteu al registre de l'Oficina Local d'Habitatge/Borsa de l'Ajuntament de Sant Sadurní,
on us verificaran la documentació i procediran al registre.

PRESENCIALMENT
Presencialment a l'Oficina Local d'Habitatge/Borsa amb cita prèvia
Plaça Coral Infantil Els Gotims, s/n
Tel. 93 891 03 25
habitatge@santsadurni.cat
Horari d'atenció al públic: de 10 a 14 hores
Presentació:
Presencialment a l'Oficina Local d'Habitatge/Borsa amb cita prèvia
Plaça Coral Infantil Els Gotims, s/n
Tel. 93 891 03 25
habitatge@santsadurni.cat
Horari d'atenció al públic: de 10 a 14 hores
Autorització notificació electrònica:
Cal que la persona interessada ens autoritzi expressament, si vol utilitzar la notificació electrònica, com a via de comunicació.
Termini màxim de resolució :
Tot i que pot variar en funció de cada sol·licitud, d''acord amb la normativa aplicable al procediment en concret
Òrgan Gestor:
Agència de l'Habitatge de Catalunya
Documentació a aportar:
- Sol·licitud degudament emplenada i signada per totes les persones que integren la unitat de convivència i que siguin
majors d’edat.
- Declaració responsable del sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència signada.
- DNI o NIE
- Llibre de família o document acreditatiu de la convivència o parella estable.
- Certificat d’empadronament individual històric amb la indicació de la data d’alta.
- Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència (declaració de la renda, certificats d’ingressos, etc.)

La resta de documentació addicional que cal lliurar depèn en cada cas de la situació específica que calgui acreditar;
per exemple, en el cas de persones separades o divorciades, han d’aportar el conveni regulador i la sentència que l’aprova.
Import:
Gratuït
Efectes del silenci administratiu:
Segons la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estarà subjecte a l'article 24, regulador del silenci administratiu en aquest tipus de procediments
Preguntes freqüents i tràmits relacionats:
REQUISITS PER PODER SOL.LICITAR UN HPO:
1. Ser major d'edat o estar emancipat.
2. Tenir necessitat d'habitatge, d'acord amb el que preveu la normativa.
3. Residir a Sant Sadurní d'Anoia; la residència s'acredita mitjançant l'empadronament.
4. Complir el límit d'ingressos que estableix la normativa sobre habitatges amb protecció oficial per als adjudicataris d'aquests habitatges.
5. No trobar-se en les circumstàncies d'exclusió previstes a la normativa.
6. No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, llevat representació legal o autorització judicial substitutòria.
7. Els requisits exigits per a ser inscrit en el Registre s'han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud i mantenir-se al llarg de tot el període de vigència.

Tramitació electrònica 
 
Pujar al principi de la pàgina