Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Sol·licitud d'ocupació de la via pública amb terrasses (taules i cadires de bars i restaurants)


Nivell 3. Iniciació electrònica
Nom del tràmit:
Sol·licitud d'ocupació de la via pública amb vetlladors
Objecte:
Mitjançant aquest procediment l’interessat podrà sol·licitar l'ocupació de la via pública per a la col·locació de taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Qui el pot demanar:
Empleneu la sol·licitud adjuntant la documentació sol·licitada.
Persones destinatàries:
Els propietaris de bars i restaurants.
Òrgan Gestor:
Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Oficina d'Atenció Ciutadana
Plaça de l'Ajuntament, 1, baixos
08770 Sant Sadurní d'Anoia
Telèfon: 93.891.03.25

Horari: De dilluns a divendres, de 8 a 15 hores i els dijous de 4 a 7 de la tarda
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment, sempre abans de col·locar les taules i cadires.
Documentació a aportar:
Plànol o croquis de situació.
Justificació de l'ocupació.
Fotocòpia de la llicència municipal d'obres.
Import:
Epígraf únic de l'annex de l'ordenança fiscal número 7: "Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules i cadires amb finalitat lucrativa".
Per taula i any: 114,75 Euros
Termini màxim de resolució :
1 mes
Autorització notificació electrònica:
Text recordant a la persona interessada que cal que ens autoritzi a notificar-li electrònicament

Tramitació presencial


Tramitació electrònica 
 
Pujar al principi de la pàgina