Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Sol·licitud de càrrega i descàrrega


Nivell 3. Iniciació electrònica


 • Llei orgànica 15/1999: Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
 • Reial decret 1720/2007: Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.
 • Reial decret 1372/1986: Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de béns de les EELL.
 • Llei 26/2010: Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
 • Llei 30/1992: Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú LRJAP-PAC.
 • Decret 1/2010: Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
 • Decret 305/2006: Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
 • Decret 179/1995: Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • Ordenanza fiscal 10: L'ordenança fiscal número 10: "Taxa per a l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per aparcament exclusiu, ocupacions temporals, tancat d'obres (majors i menors) i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus".
 • Ordenanza fiscal 14: L'ordenança fiscal número 14: "Taxa per l'expedició de documents administratius".
 • Ordenanza fiscal 16: L'ordenança fiscal número 16: "Taxa per a l'atorgament de llicències urbanístiques o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme".
 • Ordenanza fiscal 29: L'ordenança fiscal número 29: "Taxa per a les ocupacions del subsòl, el sòl i la volda e la via pública".

 
 
Pujar al principi de la pàgina