Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Autorització per actuar en nom d'una persona física o jurídica


Nivell 5. Proactiu / Automatitzat


  • Llei 39/2015: Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • Llei 40/2015: Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
  • Llei orgànica 3/2018: Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
  • REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL: REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

 
 
Pujar al principi de la pàgina