Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Comunicació diferida d'obres per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques


Nivell 4. Tramitació electrònica completa


  • Reial decret 244/2019: Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autocomsum d'energia elèxtrica. 8BOE núm. 83 publicitat el 06/04/2019).
  • Reial decret 900/2015: Reial decret 900/2015, de 9 d'octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum. (BOE núm. 2434 publicat el 10/10/2015)
  • Reial decret 1699/2011: Reial decret 1699/2011, de 18 de novembre pel qual es regula la connexió a xarxa d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència. (BOE NÚM. 295 publicat el 08/12/2011)
  • Reial decret 1955/2000: Reial decret 1955/2000, de l'1 de desembre de 2000, que regula les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica. (BOE núm. 310 publicat el 27/12/2000)
  • Reial decret 413/2014: Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'eneria renovables, cogeneració i residus. (BOE núm. 140 publicat el 10/06/2014)
  • Decret Llei 16/2019: Decret Llei 16/2019, de 16 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables.

 
 
Pujar al principi de la pàgina