Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

01 Sol·licitud de devolució de la taxa del Casal d'Estiu 2022


Nivell 4. Tramitació electrònica completa


  • Llei 39/2015: Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • Reial Decret 939/2005: Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, del Reglament General de Recaptació.
  • Llei 58/2003: Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària

 
 
Pujar al principi de la pàgina