Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Preinscripcions Escoles Bressol Municipals curs 2022-2023 Fora de termini


Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Documentació a aportar


Documentació que ha de presentar tothom

Documentació Tipus Presentació Model
DNI de la mare Obligatori Ambdues
DNI del pare Obligatori Ambdues
Targeta d'identificació sanitària (TIS) de l'infant Obligatori Ambdues
Llibre de família (pàgines on hi constin els pares i l'infant) Obligatori Ambdues
Full d'ordre de domiciliació bancària Obligatori Ambdues Model
Carnet de vacunació o certificat mèdic oficial on figurin les dosis de vacunes rebudes (si no estan vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu) Obligatori Ambdues

Documentació que acrediti els mèrits al·legats

Documentació Tipus Presentació Model
Criteri 3 - Certificat de la vida laboral actual (de tots dos progenitors) que expedients la Tresoreria de la Seguretat Social o un certificat de l'empresa conforme es troben en actiu. Opcional Ambdues
Criteri 4 - Declaració de renda. En cas de no presentar els documents sol·licitats, l'Ajuntament consultarà les dades pertinents a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, d'acord amb la vostra autorització. Opcional Ambdues
Criteri 5 - Carnet de família monoparental Opcional Ambdues
Criteri 6 i 10 - Certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, Cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%. Opcional Ambdues
Criteri 7 - Carnet de família nombrosa Opcional Ambdues
Criteri 8 i 9 - Certificat de l'empresa on treballa el pare, la mare o tutors, en els qual acrediti la seva situació al municipi. Opcional Ambdues
Criteri 12 - Certificat de l'escola conforme el germà o els germans estan matrículats al curs 2021-2022, amb continuïtat per al curs 2022-2023. Opcional Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
 
 
Pujar al principi de la pàgina