Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Llicència per la primera utilització i ocupació d'edificis parcial (obres no acabades segons el projecte inicial)


Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
Original del Certificat final d'obra PARCIAL, signat pels tècnics facultatius i visat pel col·legi tècnic corresponent Obligatori Ambdues
Annex A: Modificacions durant l'obra Obligatori Ambdues
Annex B: Relació dels controls d'obra i resultats Obligatori Ambdues
Justificació d'haver presentat la Declaració Cadastral de l'obra nova, ampliació, reforma o rehabilitació. Fotocòpia de l'impost de béns immobles (IBI), o bé el comprovant de la sol·licitud de l'alta de contribucions model 902N Obligatori Ambdues
En compliment de l'article 12 de la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l'habitatge, previa a la concessió la primera ocupació, caldrà aportar la documentació tècnica relativa al manteniment i la conservació de l'habitatge (és una part del Llibre de l'Edifici) amb la inclusió dels apartats de l'article 25 de l'esmentada llei
Obligatori Ambdues
Si hi han hagut modificacions a la distribució dels habitatges, o en algun element de l'edifici respecte el projecte inicial, i no signifiquen una modificació substancial de la llicència. Caldrà aportar uns plànols finals: "as-built" Opcional Ambdues
Si el nombre d'habitatges és inferior a 20, caldrà presentar el Butlletí d'instal.lació acompanyat del protocol de proves Opcional Ambdues
Si el nombre d'habitatges és igual o superior a 20, caldrà presentar el Butlletí d'instal.lació i el certificat d'execució de l'enginyer acompanyat del protocol de proves Opcional Ambdues
En ambdós casos cal presentar la Sol.licitud del certificat administratiu de la presentació davant de l'administració de la Generalitat Opcional Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
 
 
Pujar al principi de la pàgina