Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Alta, modificació o baixa del registre municipal d'entitats i associacions


Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Documentació a aportar


ALTA ENTITAT

Documentació Tipus Presentació Model
Certificat emès pel secretari/ària de l'entitat/associació, per ordre i amb el vist i plau del president/a, on consti el nom, cognoms i DNI de les persones que ocupen els càrrecs directius, així com el número de socis de l'entitat/associació. Obligatori Electrònica
CIF de l'entitat/associació Obligatori Electrònica
Document on consti el número d'inscripció en el Registre General d'Entitats i Associacions Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, o qualsevol altre registre que, per l'àmbit d'actuació territorial o material correspongui Obligatori Electrònica
Estatuts de l'entitat o associació Obligatori Electrònica
Pressupost de l'any en curs Obligatori Electrònica
Programa d'activitats de l'any en curs Obligatori Electrònica

MODIFICACIÓ DE DAES

Documentació Tipus Presentació Model
Documentació acreditativa de la modificació de dades que se sol·liciti Obligatori Electrònica

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
 
 
Pujar al principi de la pàgina