Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Sol·licitud de subvenció de concessió directe


Nivell 5. Proactiu / Automatitzat

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
Declaració responsable de l'entitat o agrupació amb els poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l'entitat que acredita la representació legal del/de la sol·licitant si s'escau Obligatori Electrònica
Escriptura de constitució o estatuts i la inscripció registral de l'entitat o agrupació (en cas d'haver-los presentat en convocatòries anteriors i si no han patit modificacions no caldrà presentar-los) Opcional Electrònica
Memòria de l'activitat per la qual es demana la subvenció (ANNEX1) Obligatori Electrònica Model
Pressupost de l'activitat (ANNEX 2) Obligatori Electrònica Model
Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari/ai d'acord amb l'art 13 L. 38/2003 G.S. (ANNEX 3) Obligatori Electrònica Model
Dades bancàries per efectuar l'ingrés de la subvenció (si s'ha presentat en convocatòries anteriors i no hi hagut modificacions, no caldrà aportar aquest document) Opcional Electrònica Model
Documentació addicional Opcional Electrònica

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
 
 
Pujar al principi de la pàgina