Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Sol·licituds de subvenció per activitats esportives 2022


Nivell 5. Proactiu / Automatitzat

Documentació a aportar


Documentació comuna (en el cas de la memòria aportar el model segons el projecte subvencionable informat a la instància)

Documentació Tipus Presentació Model
Memòria del projecte/activitat i pressupost previst - Activitats esportives continuades (Annex 1A) Obligatori Electrònica Model
Memòria del projecte/activitat i pressupost previst - Equips esportius d'alt nivell (Annex 1B) Obligatori Electrònica Model
Memòria del projecte/activitat i pressupost previst - Esdeveniments esportius puntuals (Annex 1C) Obligatori Electrònica Model
Memòria del projecte/activitat i pressupost previst - Esport Sadurninenc (Annex 1D) Obligatori Electrònica Model
Declaració responsable sobre les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (Annex 2) Obligatori Electrònica Model
Declaració responsable de la concurrència dels requisits i compliment de les condicions (Annex 3) Obligatori Electrònica Model
Document de dades bancàries (Annex 4) - imprimir i adjuntar document signat i segellat per l’entitat bancària (si s'ha presentat en convocatòries anteriors i no hi hagut modificacions, no caldrà aportar aquest document) Obligatori Electrònica Model

Persones físiques

Documentació Tipus Presentació Model
DNI o NIE del/la sol·licitant i del/la representant legal Obligatori Electrònica
Llicència federativa Obligatori Electrònica

Persones jurídiques

Documentació Tipus Presentació Model
Document acreditatiu d'estar inscrites al Registre de Clubs, Associacions i Entitats Esportives de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat (no caldrà aportar si s'ha presentat en convocatòries anteriors i no 'han produit modificacions) Obligatori Electrònica
DNI del/a representant legal Obligatori Electrònica
CIF de l'entitat/associació Obligatori Electrònica
Declaració responsable de l'entitat o agrupació amb els poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l'entitat que acredita la representació legal del/de la sol·licitant si s'escau Obligatori Electrònica
Estatuts de l'entitat (només si no s'ha presentat en convocatòries anteriors i no s'han produit modificacions) Obligatori Electrònica
Declaració responsable del president de l'entitat conforme que no s'ha produit cap modificació en els estatuts de l'entitat (en els casos que els estatuts ja s'han presentat en convocatòries anteriors i no s'ha produit modificacions) Obligatori Electrònica

Justificació de la subvenció

Documentació Tipus Presentació Model
Compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa (Annex 5) Obligatori Electrònica Model
Factures originals derivades de l’activitat i que siguin susceptibles de ser subvencionades Obligatori Electrònica
Altra documentació que s'especifiqui a les bases de la convocatòria i acrediti els criteris a valorar per a l’atorgament de les subvencions Obligatori Electrònica

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
 
 
Pujar al principi de la pàgina