Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Subvencions a la contractació i a nous autònoms


Nivell 5. Proactiu / Automatitzat

Documentació a aportar


Documentació comuna

Documentació Tipus Presentació Model
Dades bancàries per efectuar l'ingrés de la subvenció (si s'ha presentat en convocatòries anteriors i no hi hagut modificacions, no caldrà aportar aquest document) Opcional Ambdues Model

Per a empreses

Documentació Tipus Presentació Model
Escriptura de constitució o estatuts de l'empresa Opcional Electrònica
CIF de l'empresa Opcional Electrònica
DNI o NIE del/la sol·licitant i del/la representant legal Opcional Electrònica
Alta en el règim de la Seguretat Social corresponent a la persona administradora Opcional Ambdues
Declaració responsable de l'entitat o agrupació amb els poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l'entitat que acredita la representació legal del/de la sol·licitant si s'escau Opcional Electrònica
Certificat de titularitat bancari o captura de pantalla on constin les dades del titular i número de compte bancari Opcional Ambdues
DNI del treballador contractat Opcional Ambdues
Contracte de treball de la persona/es contractada Opcional Ambdues
Alta a la Seguritat Social del treballador contractat Opcional Ambdues

Per a nous autònoms

Documentació Tipus Presentació Model
DNI o NIE Opcional Presencial
Pla d'empresa Opcional Ambdues
Pla econòmic financer a 3 anys Opcional Ambdues
Resolució/certificació de l’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms
Opcional Ambdues
Informe de Vida Laboral Opcional Ambdues
Certificat actualitzat de la situació censal Opcional Ambdues
Vida Laboral de l’empresa ( en cas de treballadors a càrrec) Opcional Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
 
 
Pujar al principi de la pàgina