Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Sol·licitud de subvenció de concurrència competitiva


Nivell 5. Proactiu / Automatitzat

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
Autorització per actuar en nom d'una persona física o jurídica (imprescindible en el cas que s'actuï en nom d'una altra persona) Obligatori Electrònica
Dades bancàries per efectuar l'ingrés de la subvenció (si s'ha presentat en convocatòries anteriors i no hi hagut modificacions, no caldrà aportar aquest document) Opcional Electrònica
Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari/ai d'acord amb l'art 13 L. 38/2003 G.S. (ANNEX 3) Obligatori Electrònica
Documentació addicional Opcional Electrònica
Escriptura de constitució o estatuts i la inscripció registral de l'entitat o agrupació (en cas d'haver-los presentat en convocatòries anteriors i si no han patit modificacions no caldrà presentar-los) Opcional Electrònica
Memòria de l'activitat per la qual es demana la subvenció (ANNEX1) Obligatori Electrònica
Pressupost de l'activitat (ANNEX 2) Obligatori Electrònica

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
 
 
Pujar al principi de la pàgina