Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Llicència de divisió horitzontal


Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
Memòria justificativa de l’adequació del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent proposats a les determinacions del planejament urbanístic i a la legislació sectorial aplicables Obligatori Ambdues
Plànols a escala adequada en què constin el nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent, la seva superfície i ús urbanístic Obligatori Ambdues
Escriptura de la finca o bé la Nota simple o certificació del Registre de la Propietat, on consti la descripció de la finca o edificació Obligatori Ambdues
Proforma del document públic o privat pel qual s’incrementa el nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior Obligatori Ambdues
Últim rebut del l'IBI de la finca registral afectada per l'operació per tal d'identificar-la amb la referència cadastral que consta al rebut Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
 
 
Pujar al principi de la pàgina