Seu|Tràmits|Full d'informació ciutadana

Sol·licitud d'allotjament empresarial al cowork


Nivell 4. Tramitació electrònica completa

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
Declaració responsable d'estar al corrent amb les obligacions tributàries i amb la seguretat social Opcional Ambdues
Alta a la seguretat social o darrer rebut. Obligatori Ambdues
Altres documents Opcional Ambdues
Assegurança de responsabilitat civil. Opcional Ambdues
Certificat actualitzat de la situació censal Obligatori Ambdues
DNI Opcional Ambdues
Declaració responsable de l'entitat o agrupació amb els poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l'entitat que acredita la representació legal del/de la sol·licitant si s'escau Opcional Ambdues
Escriptura de constitució o estatuts i la inscripció registral de l'entitat o agrupació (en cas d'haver-los presentat en convocatòries anteriors i si no han patit modificacions no caldrà presentar-los) Opcional Ambdues
NIF de l'entitat o agrupació Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues
 
 
Pujar al principi de la pàgina