Ordenances fiscals


Any 2021

Número Descripció  
1 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1 - IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES - TEXT REFÓS 2021
2 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2 -IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES- TEXT REFÓS 2021
3 ORDENANÇA FISCAL NUMERO 3 -IMPOST SOBRE VEHCIELS DE TRACCIÓ MECÀNICA- TEXT REFÓS 2021
4 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4 - IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL-LACIONS I OBRES -TEXT REFÓS 2021.
5 ORDENANÇA FISCAL NUMERO 5 -SOBRE L'INCREMENT DE VALORS DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA- TEXT REFÓS 2021
6 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6 -ORDENANÇA GENERAL DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS -TEXT REFÓS 2021
7 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7 REGULADORA DE LA TAXA PER A L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC LOCAL AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA 2021- TEXT REFÒS 2021.
8 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8 - TAXA PER QUIOSCOS, PARADES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS -TEXT REFÓS 2021
9 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9 - TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA AMB ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I/O LA VIA PÚBLICA O DE QUALSEVOL ALTRE ESPAI DE DOMINI PÚBLIC LOCAL I LES RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA -TEXT REFÓS 2021
10 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10 - TAXA PER A L'INSTAL-LACIÓ I EL MANTENIMENT D'ANUNCIS (RÈTOLS INDICADORS I DIRECTORIS) QUE OCUPIN TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC LOCAL - TEXT REFÓS 2021
11 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11 -TAXA PER L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A LES VIES DEL MUNICIPI DINS LES ZONES QUE AMB AQUESTA FINALITAT ES DETERMININ I AMB LES LIMITACIONS QUE POGUESSIN ESTABLIR-SE -QUEDA DEROGADA EL 2021
12 PUBLICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NUMERO 12- TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DE LA SALA DE PLENS, CAPELLA ÍNDEX, CENTRE VILARNAU, CASAL D'ENTITATS,, CENTRE CULTURAL I CAN MAS DE LA RIERA
13 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13 -TAXA PER A L'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS -TEXT REFÓS 2021
14 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14 -TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES O AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES D'AUTO-TAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER - TEXT REFÓS 2021
15 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15 - TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES O LA COMPROVACIÓ D'ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D'URBANISME - TEXT REFÓS 2021
16 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16 -TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L'ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS CONTROLS POSTERIORS A L'INICI DE LES ACTIVITATS - TEXT REFÓS 2021
17 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17 -TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE PRIMERA UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ, I CANVI D'ÚS, DELS EDIFICIS I INSTAL.LACIONS -TEXT REFÓS 2021
18 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18 -TAXA PER A LA RETIRADA I POSTERIOR DIPÒSIT DE VEHICLES ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVA EN LA VIA PÚBLICA -TEXT REFÓS 2021
19 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19 -TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LA CASA DELS AVIS DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA -TEXT REFÓS 2021
20 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS. TEXT REFÓS 2021
21 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 21 -TAXA PER A LA RPESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA I A LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIAPALS -TEXT REFÓS 2021
22 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22 - TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEIS DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA - TEXT REFÓS 2021
23 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23 TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS - TEXT REFÓS 2021
24 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 24 - TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CEMENTIRI MUNICIPAL -TEXT REFÓS 2021
25 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25 -TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT D'INTERÈS GENERAL -TEXT REFÓS 2021
26 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26 -TAXA PER A LES OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA -TEXT REFÓS 2021
27 ORDENANÇA FISCAL NUMERO 27 -ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS - TEXT REFÓS 2021
28 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28 -TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT COL.LECTIU URBÀ DE VIATGERS DE SUPERFÍCIE, DINS EL TERME MUNICIPAL DE SANT SADURNÍ D'ANOIA -TEXT REFÓS 2021.
29 ORDENANÇA PREU PÚBLIC NÚMERO 29 -PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LLOGUER DE CADIRES, TAULES I VEHICLES MUNICIPALS -TEXT REFÓS 2021.
30 ORDENANÇA PREU PÚBLIC NÚMERO 30 - PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE PUBLICITAT DE RÀDIO SANT SADURNÍ- TEXT REFÓS 2021.
31 ORDENANÇA PREU PÚBLIC NÚMERO 31 -PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE TURISME DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - TEXT REFÒS 2021.
32 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 32 -TAXA PER A LA INTERVENCIÓ SANITÀRIA MUNICIPAL EN ELS ESTABLIMENTS DE PÍRCING, TATUATGES I MICROPIGMENTACIÓ -TEXT REFÓS 2021
33 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 33 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE L'ESCOLA DE MÚSICA DE SANT SADURNÍ D'ANOIA. TEXT REFÓS 2021
34 ORDENANÇA PREU PÚBLIC NÚMERO 34 -PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE SANT SADURNÍ D'ANOIA -TEXT REFÓS 2021.
35 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 35 -TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL CENTRE DE SERVEIS A LES EMPRESES -TEXT REFÓS 2021.
36 ORDENANÇA PREU PÚBLIC NÚMERO 36 -PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA -TEXT REFÓS 2021.
37 ORDENANÇA PREU PÚBLIC NÚMERO 37 -PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE PUBLICITAT DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA -TEXT REFÓS 2021.
38 ORDENANÇA FISCAL NUMERO 38 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS EN CENTRES SOCIALS, CULTURALS I EDUCATIUS
39 ORDENANÇA FISCAL NUMERO 39- PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CASAL D'ESTIU
40 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 40 -TAXA PER A LA VERIFICACIÓ D'ÚS ANÒMAL DE L'HABITATGE EN CAS D'HABITATGE BUIT -TEXT REFÓS 2021.
41 ORDENANÇA PREU PÚBLIC NÚMERO 41 -PREU PÚBLIC PER A LA VENDA D'ENTRADES O TIQUETS PER ASSISTIR ALS ESPECTACLES ORGANITZATS PER L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA -TEXT REFÓS 2021.
41 ORDENANÇA DE PREU PÚBLIC NÚMERO 41- PREU PÚBLIC PER A LA VENDA D'ENTRADES O TIQUETS PER ASSISTIR ALS ESPECTACLES ORGANITZATS PER L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA -TEXT REFÒS 2021.
42 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 42 -RECÀRREC SOBRE L'IBI DELS IMMOBLES D' ÚS RESIDENCIAL QUE ES TROBEN DESOCUPATS AMB CARÀCTER PERMANENT -TEXT REFÓS 2021.


 
 
Pujar al principi de la pàgina