Ordenances fiscals


Any 2022

Número Descripció  
1 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1 - IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES - TEXT REFÓS 2022
2 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2 - IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES - TEXT REFÓS 2022
3 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3 - IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA - TEXT REFÓS 2022
4 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4 - IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES - TEXT REFÓS 2022
5 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5 - IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALORS DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA - TEXT REFÓS 2022
6 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6 - CONTRIBUCIONS ESPECIALS - TEXT REFÓS 2022
7 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7 - TAXA PER A L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC LOCAL AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA 2022 - TEXT REFÓS 2022
8 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8 - TAXA PER QUIOSCOS, PARADES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS - TEXT REFÓS 2022
9 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9 - TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA AMB ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I/O LA VIA PÚBLICA O DE QUALSEVOL ALTRE ESPAI DE DOMINI PÚBLIC LOCAL I LES RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA - TEXT REFÓS 2022
10 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10 - TAXA PER A LA INSTAL·LACIÓ I EL MANTENIMENT D'ANUNCIS (RÈTOLS INDICADORS I DIRECTORIS) QUE OCUPIN TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC LOCAL - TEXT REFÓS 2022
12 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12 - TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DE LA SALA DE PLENS, CAPELLA ÍNDEX, CENTRE VILARNAU, CASAL D'ENTITATS,, CENTRE CULTURAL I CAN MAS DE LA RIERA - TEXT REFÓS 2022
13 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13 - TAXA PER A L'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS - TEXT REFÓS 2022
14 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14 - TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES O AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES D'AUTO-TAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER - TEXT REFÓS 2022
15 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15 - TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES O LA COMPROVACIÓ D'ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D'URBANISME - TEXT REFÓS 2022
16 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16 - TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L'ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS CONTROLS POSTERIORS A L'INICI DE LES ACTIVITATS - TEXT REFÓS 2022
17 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17 - TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE PRIMERA UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ, I CANVI D'ÚS, DELS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS - TEXT REFÓS 2022
18 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18 - TAXA PER A LA RETIRADA I POSTERIOR DIPÒSIT DE VEHICLES ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVA EN LA VIA PÚBLICA - TEXT REFÓS 2022
19 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19 - TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LA CASA DELS AVIS DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - TEXT REFÓS 2022
21 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 21 - TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA I A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS - TEXT REFÓS 2022
23 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23 - TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS - TEXT REFÓS 2022
24 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 24 - TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CEMENTIRI MUNICIPAL - TEXT REFÓS 2022
25 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25 - TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT D'INTERÈS GENERAL - TEXT REFÓS 2022
26 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26 - TAXA PER A LES OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA - TEXT REFÓS 2022
27 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 27 - GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS - TEXT REFÓS 2022
28 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28 - TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS DE SUPERFÍCIE, DINS EL TERME MUNICIPAL DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - TEXT REFÓS 2022
29 ORDENANÇA PREU PÚBLIC NÚMERO 29 - PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LLOGUER DE CADIRES, TAULES I VEHICLES MUNICIPALS - TEXT REFÓS 2022
30 ORDENANÇA PREU PÚBLIC NÚMERO 30 - PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE PUBLICITAT DE RÀDIO SANT SADURNÍ - TEXT REFÓS 2022
31 ACORD REGULADOR NÚMERO 31 - PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE TURISME DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - TEXT REFÓS 2022
32 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 32 - TAXA PER A LA INTERVENCIÓ SANITÀRIA MUNICIPAL EN ELS ESTABLIMENTS DE PÍRCING, TATUATGES I MICROPIGMENTACIÓ - TEXT REFÓS 2022
33 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 33 - TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE L'ESCOLA DE MÚSICA DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - TEXT REFÓS 2022
34 ORDENANÇA PREU PÚBLIC NÚMERO 34 - PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - TEXT REFÓS 2022
35 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 35 - TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL CENTRE DE SERVEIS A LES EMPRESES - TEXT REFÓS 2022
36 ORDENANÇA PREU PÚBLIC NÚMERO 36 - PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA - TEXT REFÓS 2022
37 ORDENANÇA PREU PÚBLIC NÚMERO 37 - PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE PUBLICITAT DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - TEXT REFÓS 2022
38 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 38 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS EN CENTRES SOCIALS, CULTURALS I EDUCATIUS - TEXT REFÓS 2022
39 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 39 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CASAL D'ESTIU - TEXT REFÓS 2022
40 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 40 - TAXA PER A LA VERIFICACIÓ D'ÚS ANÒMAL DE L'HABITATGE EN CAS D'HABITATGE BUIT - TEXT REFÓS 2022
41 ORDENANÇA PREU PÚBLIC NÚMERO 41 - PREU PÚBLIC PER A LA VENDA D'ENTRADES O TIQUETS PER ASSISTIR ALS ESPECTACLES ORGANITZATS PER L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA - TEXT REFÓS 2022
42 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 42 - RECÀRREC SOBRE L'IBI DELS IMMOBLES D'ÚS RESIDENCIAL QUE ES TROBEN DESOCUPATS AMB CARÀCTER PERMANENT - TEXT REFÓS 2022
43 ORDENANÇA PREU PÚBLIC NÚMERO 43 - REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA - TEXT REFÓS 2022
44 ACORD REGULADOR NÚMERO 44 - PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS


 
 
Pujar al principi de la pàgina