Ordenances fiscals


Any 2015

Número Descripció  
2 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2 IMPOST SOBRE IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
3 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
4 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
5 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5 IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
6 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6 ORDENANÇA GENERAL DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS
7 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7 TAXA PER A L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC LOCAL AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA
8 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8 TAXA PER QUIOSCOS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS
9 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9 TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA AMB ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I/O LA VIA PÚBLICA O DE QUALSEVOL ALTRE ESPAI DE DOMINI PÚBLIC LOCAL I LES RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA
10 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10 TAXA PER A LA INSTAL·LACIÓ I EL MANTENIMENT D’ANUNCIS (RÈTOLS INDICADORS I DIRECTORIS) QUE OCUPIN TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC LOCAL
11 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11 TAXA PER A L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A LES VIES DEL MUNICIPI DINS LES ZONES QUE AMB AQUESTA FINALITAT ES DETERMININ I AMB LES LIMITACIONS QUE POGUESSIN ESTABLIR-SE
12 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12 TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DE LA SALA DE PLENS I PER A LA UTILITZACIÓ DE LA CAPELLA DE L’ÍNDEX, DEL CENTRE CÍVIC, DEL CASAL D’ENTITATS, DE L’AULA DE NOVES TECNOLOGIES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL I DE CAN MAS DE LA RIERA
13 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13 TAXA PER A L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
14 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14 TAXA PER A L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES O AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES D’AUTO-TAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER
15 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15 TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES O LA COMPROVACIÓ D'ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D'URBANISME
16 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16 TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L'ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS CONTROLS POSTERIORS AL INICI DE LES ACTIVITATS
17 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17 TAXA PER A L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE PRIMERA UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ, I DE CANVI D’ÚS, DELS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS
18 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18 TAXA PER A LA RETIRADA I POSTERIOR DIPÒSIT DE VEHICLES ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVA A LA VIA PÚBLICA
19 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19 TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LA CASA DELS AVIS DEL PATRONAT D’ASSISTÈNCIA SOCIAL
20 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20 TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
21 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 21 TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA I A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
22 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22 TAXA PERA A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA
23 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23 TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS
24 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 24 TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CEMENTIRI MUNICIPAL
25 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25 TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL
26 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26 TAXA PER A LES OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA
27 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 27 ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS
28 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28 TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS DE SUPERFÍCIE, DINS DEL TERME MUNICIPAL DE SANT SADURNÍ D’ANOIA
29 ORDENANÇA NÚMERO 29 PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LLOGUER DE CADIRES, TAULES I VEHICLES MUNICIPALS
30 ORDENANÇA NÚMERO 30 PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE PUBLICITAT DEL PATRONAT RÀDIO SANT SADURNÍ
31 ORDENANÇA NÚMERO 31 PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL PATRONAT DE TURISME
32 ORDENANÇA NÚMERO 32 TAXA PER A LA INTERVENCIÓ SANITÀRIA MUNICIPAL EN ELS ESTABLIMENTS DE PÍRCING, TATUATGE I MICROPIGMENTACIÓ
33 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 33 TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL PATRONAT DE L’ESCOLA DE MÚSICA SANT SADURNI
34 ORDENANÇA NÚMERO 34 PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL CASAL D'AVIS MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA
35 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 35 TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL CENTRE DE SERVEIS A LES EMPRESES
36 ORDENANÇA NÚMERO 36 PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
37 ORDENANÇA NÚMERO 37 PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE PUBLICITAT DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA
38 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 38 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CENTRES SOCIALS, CULTURALS I EDUCATIUS
39 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 39 TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CASAL D'ESTIU
1 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1 - IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES


 
 
Pujar al principi de la pàgina