Ordenances fiscals


Any 2014

Número Descripció  
1 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES- ANY 2014
2 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES- ANY 2014
3 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA- ANY 2014
4 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES- ANY 2014
5 ORDENANÇA FISCAL NÙMERO 5 SOBRE EL INCREMENTA DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA- ANY 2014
6 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6 ORDENANÇA GENERAL DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS- ANY 2014
7 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7 TAXA PER A L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA- ANY 2014
8 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8 TAXA PER QUIOSCOS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS- ANY 2014
9 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9 TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA AMB ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I/O LA VIA PÚBLICA O DE QUALSEVOL ALTRE ESPAI DE DOMINI PÚBLIC LOCAL I LES RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA- ANY 2014
10 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10 TAXA PER A LA INSTAL·LACIÓ I EL MANTENIMENT D’ANUNCIS (RÈTOLS INDICADORS I DIRECTORIS) QUE OCUPIN TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC LOCAL- ANY 2014
11 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11 TAXA PER A L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A LES VIES DEL MUNICIPI DINS LES ZONES QUE AMB AQUESTA FINALITAT ES DETERMININ I AMB LES LIMITACIONS QUE POGUESSIN ESTABLIR-SE- ANY 2014
12 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12 TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DE LA SALA DE PLENS I PER A LA UTILITZACIÓ DE LA CAPELLA DE L’ÍNDEX, DEL CENTRE CÍVIC, DEL CASAL D’ENTITATS, DE L’AULA DE NOVES TECNOLOGIES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL I DE CAN MAS DE LA RIERA- ANY 2014
13 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13 TAXA PER A L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS- ANY 2014
14 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14 TAXA PER A L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES O AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES D’AUTO-TAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER- ANY 2014
15 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15 TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES O LA COMPROVACIÓ D'ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D'URBANISME- ANY 2014
16 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16 TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L'ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS CONTROLS POSTERIORS AL INICI DE LES ACTIVITATS- ANY 2014
17 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17 TAXA PER A L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE PRIMERA UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ, I DE CANVI D’ÚS, DELS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS- ANY 2014
18 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18 TAXA PER A LA RETIRADA I POSTERIOR DIPÒSIT DE VEHICLES ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVA A LA VIA PÚBLICA- ANY 2014
19 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19 TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LA CASA DELS AVIS DEL PATRONAT D’ASSISTÈNCIA SOCIAL- ANY 2014
20 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20 TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS- ANY 2014
21 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 21 TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA I A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS- ANY 2014
22 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22 TAXA PERA A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA- ANY 2014
23 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23 TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS- ANY 2014
24 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 24 TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CEMENTIRI MUNICIPAL- ANY 2014
25 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25 TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL- ANY 2014
26 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26 TAXA PER A LES OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA- ANY 2014
27 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 27 ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS- ANY 2014
28 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28 TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS DE SUPERFÍCIE, DINS DEL TERME MUNICIPAL DE SANT SADURNÍ D’ANOIA- ANY 2014
29 ORDENANÇA NÚMERO 29 PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LLOGUER DE CADIRES, TAULES I VEHICLES MUNICIPALS- ANY 2014
30 ORDENANÇA NÚMERO 30 PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE PUBLICITAT DEL PATRONAT RÀDIO SANT SADURNÍ- ANY 2014
31 ORDENANÇA NÚMERO 31 PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL PATRONAT DE TURISME- ANY 2014
32 ORDENANÇA NÚMERO 32 TAXA PER A LA INTERVENCIÓ SANITÀRIA MUNICIPAL EN ELS ESTABLIMENTS DE PÍRCING, TATUATGE I MICROPIGMENTACIÓ- ANY 2014
33 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 33 TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL PATRONAT DE L’ESCOLA DE MÚSICA SANT SADURNI- ANY 2014
34 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 34 TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR DE L’EMPRESA TRANSPORTISTA D’ENERGIA ELÈCTRICA- ANY 2014
35 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 35 TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL CENTRE DE SERVEIS A LES EMPRESES- ANY 2014
36 ORDENANÇA NÚMERO 36 PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA- ANY 2014
37 ORDENANÇA NÚMERO 37 PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE PUBLICITAT DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA- ANY 2014
38 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 38 TAXA PER LA PRESTACIÓ SE SERVEIS EN CENTRES SOCIALS, CULTURALS I EDUCATIUS- ANY 2014
39 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 39 TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CASAL D'ESTIU- ANY 2014


 
 
Pujar al principi de la pàgina